logo    Československé sklo  Czechoslovakian Glass  Mistři českého skla - Czech Glass Masters 

Obsah


Obchodní podmínky
Petra Hřebačková

*1976, Praha, CZ

studia/studies

1990 - 1994    Stření průmyslová škola keramická v Bechyni, CZ
1994 - 1996    Institut výtvarné kultury při Univerzitě J. E. Purkyně (prof. Pavel Jarkovský), Ústí nad Labem, CZ
1996 - 2002    Vysoká škola umělecko-průmyslová (ateliér keramiky a porcelánu, prof. Václav Šerák)

zastoupení ve sbírkách/public collection

Muzeum moderní keramiky, Gifu, J
Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha, CZ

Všeobecné obchodní podmínky portálu CzechGlassGuide - Terms and Conditions

for English scroll down please

Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „Podmínky“) upravují užívání internetových stránek – internetového portálu CzechGlassGuide, veřejně dostupného na adrese domovské internetové stránky www.czechglassguide.cz (dále též jen „Stránky CGG“), jehož zřizovatelem a provozovatelem je obchodní společnost BDASoft, s.r.o.,
U Školky 434, 251 69, Velké Popovice 434, IČ: 0381737, DIČ: CZ0381737 
(dále též jen „BDASoft“).

Hlavním cílem Stránek CGG je vytvoření efektivního nástroje pro orientaci v českolovenském sklářské designu, poskytnout aktuální informace o autorecha jejich dílech a nabídnout možnost vyhledávání děl jednotlivých autorů i celých kategorií skláčských výrobků.

BDASoft si dovoluje požádat všechny osoby, které jsou návštěvníky Stránek CGG (dále jen „uživatelé“) a dosud se neseznámili s Podmínkami, aby tak učinili.

 

Autorská práva

Jakýkoliv způsob užití Stránek CGG nebo jejich jakékoliv části jinak než pro osobní potřebu či pro potřeby společnosti zaměstnavatele, která uživateli umožňuje využít svého technického zařízení v souvislosti s plněním jeho pracovních povinností, je zakázáno. Zakázány jsou rovněž jakékoliv zásahy do technického nebo obsahového provedení a charakteru Stránek CGG. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv BDASoft a současně může být považováno za neoprávněný zásah do práv subjektů, jejichž data, díla a informace jsou zpřístupněny a šířeny prostřednictvím Stránek CGG. Dále je zakázáno spojovat obsah Stránek CGG s jinými autorskými díly a databázemi. Veškerá omezení se vztahují též na všechny databáze a všechna díla, která jsou na Stránkách CGG přístupná.

Poskytované informace, data a články mohou být uživatelem zobrazeny na monitoru počítače, zařízení typu PDA nebo mobilního telefonu, jednotlivé stránky mohou být vytištěny na papír, stránky mohou být uloženy elektronicky (což neplatí v případě serveru nebo jiného zařízení propojeného do počítačové sítě) a to pouze pro osobní užití.

Uživatel není bez souhlasu BDASoft media oprávněn:

 • údaje, data a články uvedené na Stránkách CGG archivovat, rozšiřovat nebo sdělovat veřejnosti, přičemž tento zákaz se vztahuje též na šíření názvů, včetně prezentování obsahu v rámci jiných databází a děl;
 • využít obsahu Stránek CGG k systematickému zpracování, vytváření databází a činnostem jiným než čtení a prohlížení pro osobní potřebu;
 • vytvořit přímou linku (internetový odkaz) k obsahu na Stránkách CGG.
   

V případě zájmu uživatele o udělení souhlasu BDASoft k činnostem shora uvedeným, nechť uživatel kontaktuje BDASoft prostřednictvím e-mailu czechglassguide@gmail.com. 

Obsah Stránek CGG

Obsah Stránek CGG je rozdělen do 2 základních částí, a sice „stránky volně přístupné“ a „stránky placené“.

Stránky volně přístupné – obsahují záznamy s omezením informací na položky „František Vízner“, „Pressed glass“. V rámci volně přístupných stránek je navíc k dispozici ukázkový záznam v plném rozsahu jak tomu je u stránek placených pro všechny záznamy. Zobrazení stránek volně přístupných je umožněno každému návštěvníkovi Stránek CGG bez nutnosti registrace.

Stránky placené – nad rámec stránek volně přístupných obsahují stránky placené přístup ke komplexním informacím o sklářkých výrobcích a jejich autorech. Na úrovni podrobného výpisu o konkrétním nabízeném díle se jedná o tyto údaje: fotografie předmětu (je- li k dispozici); sklárnu která jej vyrobila, rok výroby – je-li znám; číslo vzoru, poku je známo; autorské údaje (jméno, životní data); údaje o technice a rozměrech předmětu

Zobrazení placených stránek je uživatelům umožněno na základě registrace a zaplacení příslušného poplatku (dále též „uživatelský poplatek“).

BDASoft si vyhrazuje právo bez ohlášení měnit a rozšiřovat obsah daných částí, jakož i právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Stránek CGG.

Veškerý obsah Stránek CGG je poskytován uživatelům pouze pro informativní účely, nikoliv za účelem poskytnutí investičních či jiných doporučení. BDASoft není osobou obchodující s uměním ani takové obchody nezprostředkovává.

 

Registrace

Využívání a možnost prohlížení placených stránek je podmíněno registrací uživatele a zaplacením uživatelského poplatku.                                                                .

Uživatel se zavazuje, že během registrace do placených služeb Stránek CGG vloží správné, úplné a pravdivé informace. Uživatel odpovídá za to, že elektronický kontakt (e-mail), který uvede v rámci registrace, existuje, a že je oprávněn tento elektronický kontakt používat pro přijímání elektronické pošty. Po úspěšném dokončení registrace bude uživateli vytvořen jeho vlastní osobní přístupový účet (dále též „Účet“). Účet bude uživateli aktivován po zaplacení příslušné částky, nejpozději do pěti pracovních dnů po zaplacení (připsání příslušné částky na účet, doručení složenky).

Cena přístupu na placené stránky (výše uživatelského poplatku) jakož i možné způsoby její platby jsou uvedeny na Stránkách CGG při procesu registrace. Placené služby jsou poskytovány v dílčích obdobích, jejichž jednotlivé doby trvání jsou uvedeny na Stránkách CGG, vždy však na dobu určitou. BDASoft bude uživatele placených služeb informovat o případné změně cen placených služeb s předstihem prostřednictvím elektronické pošty na jimi uvedené elektronické kontakty (e-maily), případně tato změna bude uveřejněna na Stránkách BDASoft.

Registraci na Stránkách CGG může uživatel kdykoliv zrušit, a to zasláním žádosti o zrušení registrace na czechglassguide@gmail.com.. Uživatel nemá v případě zrušení registrace nárok na vrácení uživatelského poplatku.

 

Odpovědnost a záruky

Každý uživatel užívá Stránky CGG na vlastní riziko. BDASoft neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu Stránek CGG. BDASoft neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Stránek CGG a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti.

BDASoft nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování Stránek CGG a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

V případě nefunkčnosti Stránek CGG z technických důvodů se uživatel může pro získání informací obrátit na společnost BDASoft standardními komunikačními prostředky.

BDASoft neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na Stránkách CGG.

Pokud se pro placenou službu jako uživatel registruje právnická osoba, může tak učinit pouze prostřednictvím osoby, která je k tomu v souladu s jejími interními pravidly oprávněna.

 

Nakládání s údaji uživatelů

Uživatelé placených služeb poskytují v souvislosti s registrací obchodní společnosti BDASoft údaj o jméně a příjmení uživatele, adresu uživatele (ulici, číslo, město a PSČ), telefon a e-mail, případně též fakturační údaje, jako je název firmy, její adresu, IČ a DIČ (dále též „Údaje“). Poskytnutím Údajů k registraci uživatel souhlasí s tím, aby je BDASoft ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., údaje zpracovávala, a to za účelem jejich interního využití, jakož i pro markentingové účely. Podrobněji viz též Zásady ochrany osobních údajů.

BDASoft media nebude Údaje zpracovávat mimo účel vyplývající z charakteru poskytované služby a nad rámec stanovený v těchto Podmínkách, zejména Údaje nebude předávat bez souhlasu uživatele žádné další osobě s výjimkou případů stanovených těmito Podmínkami, právními předpisy nebo s výslovným souhlasem uživatele.

V případě registrovaného přístupu si BDASoft media vyhrazuje právo používat Údaje poskytnuté v této souvislosti pro marketing společnosti BDASoft, a zasílání obchodních sdělení. Uživateli je přitom umožněno odmítnout souhlas s dalším zasíláním obchodních sdělení zrušením registrace, případně zasláním e-mailu na adresu czechglassguide@gmail.coms uvedením předmětu „STOP OS“.

BDASoft media je oprávněna se na uživatele, kteří se registrovali pro placenou službu, obrátit za účelem ověření aktuálnosti resp. správnosti poskytnutých údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.

V případě zániku registrace budou shromážděné Údaje likvidovány, ledaže povinnost uchovat Údaje vyplývá ze zákona. Fyzické osoby poskytující údaje osobní povahy mají veškerá práva podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zejména právo na informace podle ustanovení § 21 uvedeného zákona.

 

Doručování

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

Cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 969605/5500, vedený u společnosti Raiffeinsenbank a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
 • bezhotovostně platební kartou;

 

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 1.6obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

Reklamační podmínky

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

Závěrečná ustanovení

BDASoft si vyhrazuje právo měnit Podmínky bez předchozího souhlasu uživatele a to tím způsobem, že zveřejní jejich poslední nové a úplné znění na Stránkách CGG. Takovým zveřejněním vstoupí nové znění Podmínek v účinnost, pokud není v Podmínkách stanoveno datum pozdější. BDASoft bude uživatele placených služeb informovat o proběhlé či chystané změně Podmínek prostřednictvím elektronické pošty na jimi uvedené elektronické kontakty (e-maily), případně tato informace bude uveřejněna na Stránkách CGG.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou Podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na Stránkách CGG.

V Praze dne 29. 1. 2021

------------------------------------------


Terms and Conditions

Introductory provisions

The General Terms and Conditions (hereinafter also referred to as the “Terms and Conditions”) govern the use of the website - the CzechGlassGuide internet portal, publicly available at the home website www.czechglassguide.cz (hereinafter also referred to as the “CGG Website”), established and operated by BDASoft. , sro,

U Školky 434, 251 69, Velké Popovice 434, IČ: 0381737, DIČ: CZ0381737 (hereinafter also referred to as "BDASoft").

 The main goal of the CGG Website is to create an effective tool for orientation in Czech-Slovak glass design, to provide up-to-date information about the authors and their works and to offer the possibility of searching for works by individual authors and entire categories of glass products.

 BDASoft would like to ask all persons who are visitors to the CGG Sites (hereinafter referred to as "users") and who have not yet read the Terms and Conditions to do so.


Copyright 

Any use of the CGG Website or any part thereof other than for personal use or for the needs of the employer's company, which allows the user to use his technical equipment in connection with the performance of his duties, is prohibited. Any interference with the technical or content design and character of the CGG Sites is also prohibited. Non-personal use is an unauthorized infringement of BDASoft's rights and may be considered an unauthorized infringement of the rights of entities whose data, works and information are made available and disseminated through the CGG Sites. Furthermore, it is forbidden to link the content of the CGG Site with other copyrighted works and databases. All restrictions also apply to all databases and all works that are accessible on the CGG Site.

The user is not authorized without the consent of BDASoft media: archive, disseminate or communicate to the public the data, data and articles contained on the CGG Website, this prohibition also applying to the dissemination of names, including the presentation of content in other databases and works;use the content of the CGG Sites for systematic processing, creation of databases and activities other than reading and browsing for personal use;create a direct link (internet link) to the content on the CGG Site. If the user is interested in granting BDASoft's consent to the above activities, please contact BDASoft via e-mail czechglassguide@gmail.com.

Contents of the CGG Sites 

The content of the CGG Site is divided into 2 basic sections, namely "free site" and "paid site". The pages are freely accessible - they contain records with limited information to the items "František Vízner", "Pressed glass". In addition, a sample record is available in full within the freely accessible pages, as is the case with pages paid for all records. Each visitor to the CGG Site is allowed to view the freely accessible pages without the need for registration. Paid pages - in addition to freely accessible pages, paid pages contain access to comprehensive information about glass products and their authors. At the level of a detailed statement of the specific work offered, these are the following data: a photograph of the subject (if available); the glassworks that made it, the year of manufacture - if known; pattern number if known; author's data (name, life data); data on the technique and dimensions of the subject Users are allowed to view paid pages on the basis of registration and payment of the relevant fee (hereinafter also "user fee"). BDASoft reserves the right to change and distribute the content of the sections without notice, as well as the right to change or remove any part of the content of the CGG Sites at any time without prior notice. All content of the CGG Sites is provided to users for informational purposes only, not for the purpose of providing investment or other recommendations. BDASoft is not an art trader or mediates such trades. 


Registration 

The use and possibility of viewing paid pages is conditioned by user registration and payment of the user fee. . The User undertakes to enter correct, complete and truthful information during the registration for the paid services of the CGG Website. The user is responsible for ensuring that the electronic contact (e-mail) he / she provides during registration exists and that he / she is entitled to use this electronic contact to receive e-mail. Upon successful completion of the registration, the user's own personal access account (hereinafter also "Account") will be created. The account will be activated by the user after payment of the relevant amount, no later than five working days after payment (crediting of the relevant amount to the account, delivery of the slip). The price of access to paid sites (the amount of the user fee) as well as possible methods of its payment are listed on the CGG Website during the registration process. Paid services are provided in partial periods, the individual durations of which are listed on the CGG Website, but always for a definite period of time. BDASoft will inform users of paid services about any change in the prices of paid services in advance via e-mail to the electronic contacts (e-mails) specified by them, or this change will be published on the BDASoft Website. The user can cancel the registration on the CGG Website at any time by sending a request to cancel the registration to czechglassguide@gmail.com. The user is not entitled to a refund of the user fee in case of cancellation of the registration.

Liability and guarantees 

Each user uses the CGG Site at his own risk. BDASoft is not responsible for the accuracy, completeness and timeliness of the content of the CGG Sites. BDASoft is not liable for any direct or indirect damages incurred in connection with the connection and use of the CGG Sites, as well as for damages incurred due to their partial and / or complete malfunction. BDASoft does not guarantee the possibility of connection and faultless operation of the CGG Site and is not liable for any direct or indirect damages resulting from the inability to connect to this site and / or the inability to use its content. In the event of a malfunction of the CGG Site for technical reasons, the user may contact BDASoft using standard means of communication to obtain information. BDASoft is not responsible for the truthfulness, content and form of third party advertising on the CGG Sites. If a legal entity registers as a user for a paid service, it may do so only through a person who is authorized to do so in accordance with its internal rules.
Handling of user data In connection with the registration of the BDASoft business company, users of paid services provide information on the user's name and surname, user address (street, number, city and postal code), telephone and e-mail, or billing information such as company name, address, ID number. and VAT number (hereinafter also “Data”). By providing the Registration Data, the user agrees that BDASoft is in the sense of § 4 letter e) of Act No. 101/2000 Coll., processed the data, for the purpose of their internal use, as well as for marketing purposes. See also the Privacy Policy for more details. BDASoft media will not process the Data outside the purpose arising from the nature of the provided service and beyond the scope set out in these Conditions, in particular it will not transfer the Data to any other person without the user's consent, except in cases stipulated by these Conditions, legal regulations or with the express consent of the user. In the case of registered access, BDASoft media reserves the right to use the Data provided in this context for the marketing of BDASoft, and to send commercial communications. At the same time, the user is allowed to refuse consent to further sending commercial messages by canceling the registration, or by sending an e-mail to czechglassguide@gmail.com with the subject "STOP OS". BDASoft media is entitled to contact users who have registered for the paid service in order to verify the timeliness or the accuracy of the data provided. Data for which there is a reasonable doubt about their accuracy will be blocked, with the proviso that if it is not possible to correct or verify them, or. should such repair or verification involve disproportionate costs or difficulties, they shall be liquidated. In the event of termination of registration, the collected Data will be liquidated, unless the obligation to keep the Data follows from the law. Natural persons providing personal data have all rights under Act No. 101/2000 Coll., On the protection of personal data and on the amendment of certain acts, in particular the right to information under the provisions of Section 21 of the said Act.

Delivery 

It can be delivered to the buyer to the buyer's email address. Price of goods and payment terms The price of the goods and any costs associated with the delivery of goods under the purchase agreement, the buyer may pay the seller in the following ways: cashless transfer to the seller's account No. 969605/5500, kept with Raiffeinsenbank a.s. (hereinafter referred to as the "Seller's Account");cashless payment card;  The seller does not require a deposit or other similar payment from the buyer. This does not affect the provisions of Article 1.6 of the Terms and Conditions regarding the obligation to pay the purchase price of the goods in advance. In the case of non-cash payment, the buyer is obliged to pay the purchase price of the goods together with the variable payment symbol. In the case of non-cash payment, the buyer's obligation to pay the purchase price is fulfilled when the relevant amount is credited to the seller's account. The seller is entitled, especially in the event that the buyer does not provide additional confirmation of the order to demand payment of the full purchase price before sending the goods to the buyer. The provisions of § 2119 par. 1 of the Civil Code shall not apply. Any discounts on the price of goods provided by the seller to the buyer cannot be combined with each other. If this is customary in business relations or if so stipulated by generally binding legal regulations, the seller shall issue a tax document - an invoice - to the buyer regarding payments made on the basis of the purchase contract. The seller is a payer of value added tax. The tax document - invoice will be issued by the seller to the buyer after payment of the price of the goods and will be sent in electronic form to the buyer's electronic address. Complaint conditions The rights and obligations of the contracting parties regarding the rights arising from defective performance are governed by the relevant generally binding legal regulations (especially the provisions of § 1914 to 1925, § 2099 to 2117 and § 2161 to 2174 of the Civil Code and Act No. 634/1992 Coll., On consumer protection, as amended). The seller responds to the buyer that the goods are free of defects upon receipt. In particular, the seller is responsible to the buyer that at the time when the buyer took over the goods: the goods have the characteristics agreed upon by the parties and, in the absence of an agreement, have the characteristics described by the seller or the manufacturer or which the buyer expected with regard to the nature of the goods and on the basis of their advertising,the goods are fit for the purpose stated by the seller for their use or for which goods of this kind are usually used,the goods correspond in quality or design to the agreed sample or model, if the quality or design was determined according to the agreed sample or model,the goods are in the appropriate quantity, measure or weight; andthe goods comply with the requirements of legal regulations.

The rights arising from defective performance are exercised by the buyer with the seller at the address of his establishment, where the acceptance of the complaint is possible with regard to the range of goods sold, or at the registered office or place of business. Other rights and obligations of the parties related to the seller's liability for defects may be regulated by the seller's complaint procedure. Other rights and obligations of the contracting parties The buyer acquires ownership of the goods by paying the full purchase price of the goods. In relation to the buyer, the seller is not bound by any codes of conduct in the sense of the provisions of § 1826 par. 1 let. e) of the Civil Code. The handling of consumer complaints is provided by the seller via an electronic address. The seller will send information on the settlement of the buyer's complaint to the buyer's e-mail address. The Czech Trade Inspection Authority, with its registered office at Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, IČ: 000 20 869, Internet address: http://www.coi.cz, is responsible for the out-of-court settlement of consumer disputes arising from the purchase contract. The online dispute resolution platform at http://ec.europa.eu/consumers/odr can be used to resolve disputes between the seller and the buyer under a purchase agreement. European Consumer Center Czech Republic, with its registered office at Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, Internet address: http://www.evropskyspotrebitel.cz is a contact point pursuant to Regulation (EU) No. 524/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the resolution of consumer disputes online and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22 / EC (the Regulation on consumer dispute resolution online). The seller is entitled to sell goods on the basis of a trade license. Trade licensing is performed within the scope of its competence by the relevant trade licensing office. The Office for Personal Data Protection supervises the area of ​​personal data protection. To a limited extent, the Czech Trade Inspection Authority also supervises compliance with Act No. 634/1992 Coll., On Consumer Protection, as amended. The buyer hereby assumes the risk of a change of circumstances in the sense of § 1765 paragraph 2 of the Civil Code.


Final Provisions 

BDASoft reserves the right to change the Terms without the prior consent of the user by publishing their latest new and complete version on the CGG Website. With such publication, the new wording of the Conditions shall enter into force, unless a later date is specified in the Conditions. BDASoft will inform the users of paid services about the past or planned change of the Terms by e-mail to the electronic contacts (e-mails) specified by them, or this information will be published on the CGG Website. Unless expressly stated otherwise, the Terms are valid and effective on the day of their initial publication on the CGG Website. 

In Prague on January 29, 2021

 

 

MGU3ZWQ2