logo    Československé sklo  Czechoslovakian Glass  Mistři českého skla - Czech Glass Masters 

Obsah


Osobní údaje informace
Informace a poučení o zpracování osobních údajů  

Informace a poučení o zpracování osobních údajů

 

Vážení uživatelé CzechGlassGuide,
na základě nově upravené legislativy a nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) Vás nyní musíme požádat o souhlas s  jejich zpracováním. Z naší strany se nic nemění a stále Vám chceme poskytovat kvalitní obsah a dát Vám možnost od nás získávat cenné a relevantní informace. Potřebujeme však, abyste nám nejdříve poskytli svůj souhlas níže.

 

Potvrzením tohoto formuláře poskytuji společnosti společnosti 
BDASoft, s.r.o.,
U Školky 434, 251 69, Velké Popovice 434, IČ: 0381737, DIČ: CZ0381737 (Dále jen BDASoft), coby správci osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů (jméno, e-mail, adresa, telefon, pracovní pozice), a to pro účely:

 

  • Realizace projektu CzechGlassGuide (využívání služeb, webů, projektů a aplikací sdružených pod czechglassguide.cz) – evidence v  databázi uživatelů
  • Poskytování důležitých informací o obsahu, novinkách a vybraných sdělení elektronickými prostředky
  • Poskytování obchodních a marketingových sdělení elektronickými prostředky

 

Dále souhlasím s tím, aby tato společnost zpracovávala další osobní údaje, které jí v budoucnu dobrovolně zpřístupním a poskytnu a s vyhodnocováním všech údajů, které ode mne společnost získá za účelem vytváření kvalitního obsahu. Beru na vědomí, že k osobním údajům budou mít kromě společnosti BDASoft přístup též třetí osoby (zpracovatelé), jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů, a které zajišťuje náležitou ochranu Vašich práv. Souhlas uděluji na dobu 10 let od udělení, příp. do odvolání souhlasu.

V případě, že již tyto ani žádné další materiály nebudu chtít dostávat, mohu svůj souhlas kdykoliv odvolat zasláním žádosti na e-mail czechglassguide@gmail.cz. Stačí jednoduše zaslat prázdnou zprávu s  předmětem obsahujícím název portálu a jméno uživatele. Například „Odvolání souhlasu pro czechglassguide.cz – Marie Nováková


Information and instructions on the processing of personal data

Dear CzechGlassGuide users,

Based on the newly amended legislation and Regulation (EU) No. 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data (GDPR), we must now ask you for your consent to their processing. For our part, nothing changes and we still want to provide you with quality content and give you the opportunity to obtain valuable and relevant information from us. However, we need you to give us your consent below first.

 

By confirming this form, I provide the company to the companyBDASoft, s.r.o.,U Školky 434, 251 69, Velké Popovice 434, IČ: 0381737, DIČ: CZ0381737 (Hereinafter referred to as BDASoft), as the administrator of personal data, consent to the processing of personal data (name, e-mail, address, telephone, job position), and for the purposes of:

Implementation of the CzechGlassGuide project (use of services, websites, projects and applications associated under czechglassguide.cz) - records in the user databaseProviding important information about content, news and selected messages by electronic meansProviding business and marketing communications by electronic means 


Implementation of the CzechGlassGuide project (use of services, websites, projects and applications associated under czechglassguide.cz)

- Records in the user database


- Providing important information about content, news and selected messages by electronic means


- Providing business and marketing communications by electronic means

 


Furthermore, I agree that this company will process other personal data, which I will voluntarily make available and provide to it in the future, and with the evaluation of all data that the company obtains from me in order to create quality content. I acknowledge that, in addition to BDASoft, third parties (processors) whose processing meets the requirements of applicable legal regulations and who ensures proper protection of your rights will also have access to personal data. I give my consent for a period of 10 years from the granting, or until revoked. In the event that I no longer want to receive these or any other materials, I can revoke my consent at any time by sending a request to the e-mail czechglassguide@gmail.cz. Simply send a blank message with a subject containing the portal name and username. For example, "Withdrawal of consent for czechglassguide.cz – John Smith”

 

MzFjM